Počas víkendu sa v Izraelskom meste Netanya uskutočnilo Valné zhromaždenie Európskeho paralympijského výboru (EPC), ktoré sa koná pravidelne v dvojročných cykloch. Hodnotilo sa teda  dvojročné obdobie a najmä činnosti výkonného výboru pod vedením nového prezidenta Ratka Kovačiča.

Ten bol spolu so všetkými členmi VV zvolený v roku 2017 v Katowiciach. VZ sa zúčastnilo 41 z 58 riadnych členov, prezident IPC Andrew Parsons a pozvaní hostia a zástupcovia ďalších športových organizácií.  

Odpočet činnosti a finančné audity boli VZ schválené a VZ vyjadrilo podporu doterajšej činnosti, smerujúcej k vylepšovaniu podmienok pre mladých športovcov a so zameraním na spoluprácu krajín a regiónov. Jediným viac diskutovaným bodom boli návrhy od členov na zmeny v pomernom zastúpení žien na rôznych úrovniach, vrátane VV. V závere VZ boli prezentované informácie usporiadateľských krajín budúcich Európskych para hier mládeže - Pajulahti 2019 a Czarnej Gory 2020 - a taktiež informácia o grantovej činnosti a zámeroch Agitos Foundation IPC.  

Samotnému VZ predchádzala pracovná Konferencia s názvom ,,Tackling the future" (Uchopme budúcnosť) a hlavným zámerom bolo vo forme workshopov prekonzultovať s IPC ťažiskové problémy hnutia. V diskusiách a pracovných skupinách odznelo množstvo podnetných názorov, ktoré budú ďalej rozanalyzované a bude úlohou VV ich rozpracovať do konkrétnych krokov na naplnenie očakávaní zastrešujúcich členov.

V jej úvode odprezentoval zámery IPC a jeho vedenia A. Parsons, ktorý za podstatné považuje posilnenie IPC ako organizácie a dôveryhodnej značky na inklúziu vo svete prostredníctvom paralympijského športu a taktiež zdôraznil dôležitosť partnerstva s Medzinárodným olympijským výborom (IOC).  Nevyhol sa ani organizačným a štrukturálnym zmenám v IPC  a vyzval na aktívnu spoluprácu pri výbere nového lídra manažérskeho tímu. Nie menej zaujímavou bola aj prednáška využitia najmodernejších technológií v para športe, ktorú prezentovala domáca odborníčka Dr. Osnat Fliess Douer. Zaujímavý bol najmä jej odhad výkonnostného vyrovnania sa špičkových paralympijských športovcov športovcom olympijským, kde ho stanovila presne na rok 2027.

Záver konferencie bol určený prezentáciam zástupcov organizátorov budúcich PH v Tokiu 2020, resp. ZPH v Pekingu 2022. Oboznámili prítomných so stavom príprav hier a poskytli najaktuálnejšie informácie.

Z Netanye informoval člen exekutívy EPC Samuel Roško.      

FOTO: S prezidentom IPC Andrew Parsonsom sa v dejisku VZ stretol predseda SPV Ján Riapoš.